Sunday, March 15, 2009

关于奇门遁甲

过去看到《孙子兵法》中说“善守者藏于九地之下,善攻者动于九天之上,故能自保而全胜也。”

关于这句,唐朝有个叫李荃的有一个注解:“《天一遁甲经》云:九天之上可以陈兵,九地之下可以伏藏,常以直符加时干。后一所临宫为九天,后二所临宫为九地,地者静而利藏,天者动而利动。故魏武不明于遁,以九地为山川、九天为天时也。夫以天一太乙之遁幽微,知而用之,故全也。经云:知三避五,魁然独处。能知三五,横行天下,以此法出,不拘诸咎,则其义也。”

这段注解很有意思,第一是他澄清了通常对《孙子兵法》中的这一句的误解。在奇门遁甲中有八个神煞,九天和九地是其中两个,九天主动,九地主静。另外,他还提到曹操对《孙子》的注解,曹操认为九地是山川(或许就是通常说的地利),九天为天时,这种解释是不对的,从这里可以知道曹操是不懂奇门遁甲的。文中后来提到的天一就是奇门遁甲的别称,太乙则是另外一种术数。古时有“三式”之称,又称三大神数,分别是太乙,奇门和六壬,太乙据说主要用来预测国运,古时候只有皇家中少数人能研习,民间是禁止学习这种术数的,所以流传下来的典籍极少。奇门比较有意思,传得比较神秘,传说中的传人都是大家听说过的几个,比如汉初的张良,三国时的诸葛亮,明初的刘基。目前流传的时家奇门据说只是奇门中的一部分。

再说说知三避五,奇门遁甲之所以被称为奇门遁甲,其实这个名称是包括了三个要素,“奇”是“三奇”,指天干乙丙丁三奇。十个天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸,除了甲乙丙丁,后六个天干称为六仪。而“甲”就是奇门遁甲中的“遁甲”,甲在奇门中地位最为尊贵,六十干支中以甲开头的干支有六个,这六个干支为甲子,甲戌,甲申,甲午,甲辰,甲寅,在奇门盘中是看不到的,因为他们隐遁在六仪之下,所以称为“遁甲”。接着再说“门”,在奇门中有八门,很多传统的小说中都可以见到这八门,他们是休门,生门,伤门,杜门,景门,死门,惊门,开门。这八门中,开,休,生三门是吉门,其他五门是凶门,所谓知三避五就是说在奇门运用中尽量选择吉门,避开凶门。

在金庸小说中曾经引用过一句话:“戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,以五居中”,这句说的是来源于洛书的九宫格。实际上就是三阶幻方:

4 9 2
3 5 7
8 1 6

每行每列,对角线的和都是15,除了中宫的5以外,周围一圈有八个数,实际上是传说中的后天八卦,不同的卦有不同的征象,奇门的盘就是排在这个九宫上的。

折腾周易的很多人对九宫格大加赞赏,不过我认为多数发现只是在玩数字游戏。除了行列斜的和都是15以外,我觉得另一个比较有趣的性质是上面这个九宫格作为行列式看待的时候,这个行列式的值正好是360,也就是周天之数。考虑到行列式的意义是三个向量所张的平行六面体的体积,也许在空间中画出三个向量,会有一些有意思的发现。

0 Comments:

Post a Comment

<< Home